جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
آغاز همکاری خانه هنر کرج با پردیس بین المللی فارابی دانشگاه هنر؛ هدف معرفی و شناساندن ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه هنر است
یکشنبه 17 شهریور 1398

معرفی و شناساندن ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه هنر، از مهترین اهداف تفاهنامه همکاری خانه هنر با پردیس بین المللی فارابی دانشگاه هنراست.
به گزارش ایسنای دانشگاه هنر، خانه هنر کرج تفاهنامه همکاری را با پردیس بین المللی فارابی دانشگاه هنر امضا کرد. که عناویـن این تفاهم نامـه آموزشی به ترتیب عبارتند:
_ برگـزاری کلاس هـای آزاد هنـری در خانـه هنـر کـر ج و بـا تأییدیـه و صـدور گواهینامـه از سـوی «پردیـس بین المللـی فارابـی دانشـگاه هنـر»
_ برگزاری ورکشاپ های تخصصی هنر
_ برگزاری نمایشگاه های تخصصی
_ برگزاری تورهای گردشگری همراه با کارگاه های طبیعت
_ برگزاری کلوپ طراحی و نقاشی... فیگوراتیو (مدل زنده)
_ برگزاری بازارچه های تولیدات هنری
_ برگزاری کلاس های مجازی آموزشی هنر
_ برگزاری نشست های تئوری و نقد آثار هنری اساتید، هنرجویان و...
_ ایجاد دفتر استعدادیابی با حضور اساتید دانشگاه
_ ایجــاد دفتــر طراحــی هنــری شــامل (نقاشــی، گرافیــک، مجسمه ســازی، طراحــی صنعتــی )
به گزارش ایسنای دانشگاه هنر، ارتقا سطح فرهنگی هنری استان، تعامل با مراکز دانشگاهی، استفاده از ظرفیت های مدیریتی استان در پیشبرد اهداف مشترک فرهنگی هنری، ایجاد مراکز اشتغال و کار آفرینی جهت فارغ التحصيلان و دانشجویان، کمک به اقتصاد هنری هنرمندان و دغدغه های معیشتی ، معرفی و شناساندن ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه ها بخصوص دانشگاه هنر، از مهمترین اهدف انعقاد تفاهم نامه همکاری خانه هنر کرج با پردیس بین المللی فارابی دانشگاه هنر،به شمار می روند.
انتهای پیام