جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
تلاش "خانه هنر آمل" و رشد رویدادهای هنری / روایت ابراهیم گنجیان از نسل جدید هنرمندان و تاثیر شرایط اقتصادی بر هنر
مدیر خانه هنر آمل معتقد است که نسل جدید، زبان و افکار متفاوتی برای برخورد و خلق اثر هنری دارند که نیاز به شناخت دارد.