جشن امضای کتاب "زندگی در پیش‌رو" در نشر ثالث
جشن امضای کتاب "زندگی در پیش‌رو" با ترجمه لیلی گلستان شامگاه پنجشنبه 19 مهرماه در نشر ثالث پرگزار شد.