درگذشت مجری "ورزش و مردم"
بهرام شفیع مجری و گزارشگر تلویزیون در سن ۶۲ سالگی بر اثر ایست قلبی در بیمارستان بدرود حیات گفت.