جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
۷ فیلم به «زبان اشاره» دوبله شد
مدیر اجرایی طرح «سینما اشاره» گفت: ۷ اثر سینمایی برای جامعه ناشنوایان دوبله و تاکنون اکران شده است.