جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
تمرکز بر حمایت از فیلمسازان غیرتهرانی
شعار سازمان سینمایی، «ایران، تهران نیست»، است و برنامه‌های ما باید به سمت حمایت از فیلمسازان غیرتهرانی متمرکز شود